ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน

15 สิงหาคม 2559 ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2

สำนักงานการศึกษาเอกชน(สช) จัดโครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2 สำหรับ นร.จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.ราชภัฏยะลา(เคมี) มอ.ปัตตานี (ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) และ มนร (ชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียนของ รร. สอบผ่านเข้าค่าย 2 จำนวน 14 คน

อบรมการใช้โปรแกรม Ms Powerpoint

ทางโรงเรียนอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Ms PowerPoint สำหรับครูและอุซตาส ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559

 อัลบั้มรูปการอบรม

นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้

คุณครูและนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรีและกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณอยู่ที่: Home News and Events