ประชุมคณะครู บุคลากร ก่อนปิดภาคเรียน

29665631

วันที่ 3 เมษายน 2561 พร้อมมอบเกียติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018

29598241

อุสตาซบูรฮาน ดอเลาะ และอับดุลมุตตอเละ โตะมิง เข้าร่วมการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกียวกับอัลกรุอ่านอย่างลึกซึ้ง โดยหลักการ Tadabbur และ Tazakkur ในการสัมมนา 
"SEMINAR TADABBUR AL-QURAN 2018"   IHTIFAL INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) ASEAN 2018 UNIVERSITI SAIN ISLAM MALAYSIA (USIM)

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ junior science talent project

29663259

นักเรียนห้องเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ.ฟารีญา เหมมาและ ดญ.ซูวารี สาลีมี นักเรียนในโครงการ junior science talent project นำเสนอผลงานโครงงาน
#JSTP

พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

29683105

28-29 มีนาคม 2561 ค่ายปัจฉิมนิเทศและพีธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นซานาวีย์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 35)

f อัลบั้มภาพกิจกรรมพิธีมอบ รบ. และค่ายปัจฉิมนิเทศ

คุณอยู่ที่: Home News and Events