การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาศาสนาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สพท.ปน.2

25-27 กรกฎาคม 2549
ตามที่สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ยะลา จะดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศาสนาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ระดับเขตตรวจราชการ ขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2549?และได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าวภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลไปแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการต่อไปนั้น ทางโรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อ.มายอ และโรงเรียนประตูโพธิ์ อ.ยะรัง ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ทั้งในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ประเภทภาษาไทย-ภาษามลายู และประเภททีมชาย-หญิง
ผลจากการจัดกิจกรรม มีนักเรียนของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 32 ทีมกิจกรรมจากการร้องอะนาชีด บรรยายธรรมศาสนา การกล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพ ท่องจำ เล่าเรื่องจากอัลกุรอาน อรรถาธิบายอัลกุรอาน การโต้วาที และตอบปัญหาศาสนา
ภาพชุดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สพท.ปน. 2

สภานักเรียนดำเนินโครงการธนาคารออมทรัพย์อัลอามีน

เดือนมิถุนายน 2549
สภานักเรียนเริ่มดำเนินการธนาคารออมทรัพย์ อัลอามีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และรู้จักการเก็บออมเพื่อสามารถนำมาใช้ในยามจำเป็น ทั้งนี้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา และดำเนินการตลอดปีการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้

26-29 มิถุนายน 2549
สพท. ปน. 2 ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนโคกโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการจัดสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ขึ้นที่ห้องประชุมของโรงเรียน โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอโคกโพธิ์ทั้ง 7 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม

แนะแนวอาชีพ

29 มิถุนายน 2549
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "วันแนะแนวอาชีพ" มีการจัดนิทรรศการ การสาธิตและการให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน เพื่อสร้างความพร้อมแก่นักเรียนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้มีนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่วมประมาณ 700 คน
คุณอยู่ที่: Home News and Events