สภานักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนอัตตัรกิยะห์ อิสลามิยะห์

28 มิถุนายน 2549
สภานักเรียนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการทำงานของนักเรียนแกนนำโรงเรียนอัตตัรกิยะห์ อิสลามิยะห์โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ฉันท์อุคุววะห์ระหว่างกัน

นักเรียนซานะวีย์เรียน ปวส. ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

ในปีการศึกษา 2549 ทางโรงเรียนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังเรียนในระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานะวีย์ปีที่ 1-3) โดยนักเรียนตามโครงการดังกล่าวนี้ จะลงเรียนรายวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคนิคฯ ระยะเวลาตลอดหลักสูตรประมาณ 3 ปี เรียนตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ หลังจากที่เรียนศาสนาที่โรงเรียนในช่วงเช้า
สำหรับรุ่นแรกที่เปิดตามโครงการดังกล่าว มีนักเรียนสมัครลงเรียนจำนวน 15 คน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

10 พฤษภาคม 2549

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้่างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

ปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549

9 พฤษภาคม 2549

สภานักเรียนจัดโครงการ Ahlan wa Sahlan เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549 มีกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่เรียนแห่งใหม่ ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 647 คน (14 ห้องเรียน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 508 คน (11 ห้องเรียน)

คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมเพื่อชมภาพชุดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549

คุณอยู่ที่: Home News and Events