นักเรียนสอบได้โควต้าจุฬาฯ โครงการรับ นศ.3 จังหวัด

2610123