เพ็จโรงเรียน

นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานที่ มอ.ปัตตานี

20 สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานและร่วมฟังการบรรยายในสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ที่คณะศิลปะกรรมศาสตร์ และต่อด้วยการชมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ในงานมอ.วิชาการ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อัลบั้มภาพการศึกษาดูงาน (จำนวน 12 รูป)

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดารียะ สาเม๊าะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา อ. สะเดา ศึกษาดูงานของสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

อัลบั้มภาพ จำนวน 30 รูป

นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการยุวทูตไทย-ญึ่ปุ่น 2557

นายมาหาเดร์ สุหลง นร.ม.5 หนึ่งใน 7 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Higashikawa เกาะฮอกไกโด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น

 

ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

16 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านโรงเรียนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในงานนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.ศริยา บิลแสละ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
https://www.facebook.com/commsci.pn.psu/posts/1105920232857021

 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนใต้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการในมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ ศึกษาธิการภาค 12 ทั้งนี้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

1.ดญ.ฟาตีเม๊าะ แปะอิง ม.2/5
2.ดญ.ซัซวานีย์ สาลีมี ม.3/11
3.ดญ.ดารียะ สาเม๊าะ ม.3/11

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ม ต้น
ได้แก่ ดช. เนาวาฟ เล๊ะนุ 

  อัลบั้มกิจกรรม