ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน เปลี่ยน URL สำหรับระบบการจัดการห้องเรียน วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2561 ย้าย URL ระบบการจัดการห้องเรียนของโร...
อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ อบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ เ...

เพ็จโรงเรียน

นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานที่ มอ.ปัตตานี

20 สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานและร่วมฟังการบรรยายในสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ที่คณะศิลปะกรรมศาสตร์ และต่อด้วยการชมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ในงานมอ.วิชาการ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อัลบั้มภาพการศึกษาดูงาน (จำนวน 12 รูป)

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดารียะ สาเม๊าะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา อ. สะเดา ศึกษาดูงานของสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

อัลบั้มภาพ จำนวน 30 รูป

นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการยุวทูตไทย-ญึ่ปุ่น 2557

นายมาหาเดร์ สุหลง นร.ม.5 หนึ่งใน 7 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Higashikawa เกาะฮอกไกโด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น

 

ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

16 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านโรงเรียนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในงานนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.ศริยา บิลแสละ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
https://www.facebook.com/commsci.pn.psu/posts/1105920232857021

 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนใต้

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและจัดนิทรรศการทางวิชาการในมหกรรมวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ ศึกษาธิการภาค 12 ทั้งนี้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

1.ดญ.ฟาตีเม๊าะ แปะอิง ม.2/5
2.ดญ.ซัซวานีย์ สาลีมี ม.3/11
3.ดญ.ดารียะ สาเม๊าะ ม.3/11

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ม ต้น
ได้แก่ ดช. เนาวาฟ เล๊ะนุ 

  อัลบั้มกิจกรรม