Student's blog

12 สิงหาคม 2551 By In Blog style

ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมกับเขาด้วยหรอก แต่ลงทุนไปเสนอหน้าแถวๆนั้น??เผอิญว่าเคยเป็นสมาชิกค่ายนี้เมื่อปีทีแล้ว ก็เลยได้เข้าร่วมกิจกรรม ซะงั้น!!!!? ?จิงจิงนะ ไม่ได้mo.............

คนเนื้อหอมก้ออย่างงี้แหละ....

ปล. ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม ณ มอ.ปัตฯ? ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน อ่าวปัตตานี(บ้านเกิด) เหตุเกิดหลังกีฬาสี

  

12 สิงหาคม 2551 By In Blog style

 นายอัสมี ตาเยะ ม.4/1 นาย ฟัดลี เปาะแว 4/10? นางสาวเยาวเรศ เสล่ราษฎร์?4/4 นางสาวมูนีเราะห์ แวเดร์ 4/4 และอาจารย์ซาฟีนา หลักแหล่ง? เข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม?ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ จังหวัดเพชรบุรี โครงการนี้จัดโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

12 สิงหาคม 2551 By In Blog style

รูปตอนไปอบรมเรื่องเอดส์ที่หาดใหญ่ ไปดูงานกิจกรรมของเพื่อนเยาวชนตามโครงการที่ พ.ร.ศ. และออกอากาศรายการวิทยุ

12 สิงหาคม 2551 By In Blog style

 โครงการนี้จัดโดยศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนธรรมวทยามูลนิธิ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (โครงการ LESA http://www.lesaproject.com/ ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คุณอยู่ที่: Home บทความ