ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งโรงเรียน

119 หมู่ที่ 7 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180 โทรศัพท์ 0-7341-5119 โทรสาร 0-7335-8335 มือถือ 08-1599-2978
อยู่ในบริเวณปอเนาะอาซิซสถาน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณกุศล พื้นที่ 32 ไร่ บริจาคโดยฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในปอเนาะ 150 ครัวเรือน และบริเวณของโรงเรียนและหอพัก ทิศเหนือติดต่อสวนยาง ทิศตะวันออกติดถนนเพชรเกษม ห่างจากเทศบาลตำบลนาประดู่ประมาณ 1 กม. ทิศตะวันตกจรดสวนยาง และทิศใต้จรดทางรถไฟสายใต้

ประเภท

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ผู้ก่อตั้ง

อัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ตราประจำโรงเรียน


ภารกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 2 ช่วงชั้น คือ
    1) ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
    2) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. จัดการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ตอนต้น(อิบติดาอีย์) ตอนกลาง(มุตะวัซซิต) และตอนปลาย (ซานะวีย์)
3. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวนนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา)

jum1 jum2
ข้อมูลจาก http://azizstan.thaiddns.com/StudentCareV3

การรับรองคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกาษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2558