017 ยางพารา

ชื่อพื้นเมือง               : ยางพารา

ชื่อวิทยาศาสตร์          :Hevea brasiliensis  Mull. Arg

ชื่อวงค์                       :EUPHOBIACEAE

ลักษณะวิสัย               :ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช  : ลำต้นมียางสีขาว

บริเวณที่พบ                  :สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธ์ุ               :เพาะเมล็ด

ประโยชน์                     : พืชเศรษฐกิจ