One big family Aziz summer camp 6
Date: 2016-05-19 16:34:51
User: Super User
Views: 2992
Votes: 1
Playlists: 0
Downloads: 0
Comments:
Rating: 4/5
ศิษย์เก่า
การแปรขบวนสวนสนาม Aziz Games 21th ‪#‎Satu_Azizstan‬
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
Date: 2016-02-26 13:55:41
User: Super User
Views: 3356
Votes: 3
Playlists: 0
Downloads: 0
Comments:
Rating: 5/5
กิจกรรมนักเรียน
ค่ายธรณีวิทยา SMP 1 และ 2
ค่ายธรณีวิทยา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ณ จังหวัดสตูล
Date: 2016-02-10 14:45:43
User: Super User
Views: 2803
Votes: 0
Playlists: 0
Downloads: 0
Comments:
Rating: None
กิจกรรมนักเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน
วีดีโอเชิญชวนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Date: 2016-02-10 14:43:21
User: Super User
Views: 2954
Votes: 1
Playlists: 0
Downloads: 0
Comments:
Rating: 5/5
กิจกรรมนักเรียน
  Page 1 of 36