คุณอยู่ที่: Home บทความ บทความทั่วไป อัลอันดาลุส สะพานเชื่อมอารยธรรม
 
 

อัลอันดาลุส สะพานเชื่อมอารยธรรม

 อันดาลูเซีย หรือที่อาหรับเรียก الأندلس‎  หมายถึงคาบสมุทรไอบีเรีย ที่ตั้งของประเทศสเปญและโปรตุเกสในปัจจุบัน ที่อารยธรรมอิสลามเคยหยั่งรากลึกในดินแดนแห่งนี้ระหว่างปี ค.ศ. 711-1492  ผ่านยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ แหล่งกำเนิดของอารยธรรมที่ผสมผสารระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ความมั่งคั่ง ระบบเคาะลีฟะหฺ ชาตินิยม การแตกแยกเป็นนครรัฐ และการล่มสลาย เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นจริงและเกิดขึ้นเสมอในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์อันดาลูเซีย ยังสะท้อนให้เห็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนสามศรัทธา มุสลิม คริสเตียนและยิว การปรองดอง ประนีประนอม และความขัดแย้ง ก่อให้เกิดบทเรียนและแง่คิดในหลากหลายมุมมอง ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ
อันดาลูเซียยังเป็นที่ๆอารยธรรมอิสลามกับตะวันตกมาพบกัน อารยธรรมโบราณ เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมที่ความเจริญทางศิลปะวิทยาการของกรีก อียิปต์ เปอร์เซีย จีนและอินเดียมาพบกัน ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางวิทยาการที่มุสลิมสร้างสรรค์ไว้นี้  ตกทอดต่อมาสู่ยุโรป และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดยุคเรอเนอสซองส์ อันมีผลก่อให้เกิดการปฏิวัติศาสนา และการปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปในยุคต่อมา