คุณอยู่ที่: Home Getting Started
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (มาตรา 30-41) และหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานตามแผนภูมิดังนี้
ผู้รับใบอนุญาต คือท่านโต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน
เป็นกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
(๓) ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
(๔) กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
(๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
(๗) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๙) พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
(๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน
(๒) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ
(๔) จัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
(๕) จัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ปัจจุบันมีนายกามาล อับดุลวาฮับ เป็นผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสองท่านคือ นายมูฮัมมัดนาศีรุดดีน เล๊ะนุ๊ และ นายไพศาล อับดุลวาฮับ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร คือ นายมูฮัมมัดนาศีรุดดีน เล๊ะนุ๊
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คือ นายมูฮัมหมัด หะยีอาแว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา คือ นายอับดุลเลาะ ดือราแม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ คือ นายไพศาล อับดุลวาฮับ

 

ผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียนในระบบ
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ปัจจุบันมีนายยะโกะ สาเระ เป็นผู้จัดการ และรองผู้จัดการ 3 ท่าน คือ
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน นางนาวาล เล๊ะนุ๊
รองผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ นายยามารุดิง อับดุลวาฮับ
รองผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน นายบราเฮง อับดุลวาฮับ

ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายให้ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กระบวนการพัฒนายึดวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่งเป็นหลัก คือ Plan – Do – Check – Action โดยเริ่มจาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการพัฒนา และยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานหลักสูตรมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ก้าวเดินไปสู้เป้าหมาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนด จากนี้ไปก็นำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (Do) ขณะที่ดำเนินการปฏิบัติตามแผนจัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (Check) แล้วนำผลการนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบมาประเมินผลเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข (Action) สำหรับการพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในโอกาสต่อไป
 
 
 
 

บทความน่าสนใจ