เนื้อหา

ร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้

อีเมล พิมพ์

21-23 สิงหาคม 2549?
นักเรียนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักผุ้ตรวจราชการประจำเขตราชการที่ 12 จังหวัดยะลา ทั้งนี้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา 6 เขต จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วม งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในแต่ละกิจกรรมาอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

ในส่วนของโรงเรียน มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2 ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวด ได้แก่

 

  • รางวัลชนะเลิศการอรรถาธิบายอัลกุรอาน เป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 หญิง?นางสาว วาทิณี เสลราษฎร์
  • รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาด้านศาสนา (ภาษาไทย) ช่วงชั้นที่ 4 นางสาวชัรอียะห์ บือราเฮง และนางสาวยูนัยดะห์ ใบหมัด
  • รางวัลชนะเลิศการอรรถาธิบายอัลกุรอาน เป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชาย?นายฤทธิวรรณ มะแซ
  • รองรางวัลชนะเลิศ อันดับสอง การอรรถาธิบายอัลกุรอาน เป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่?3 ชาย เด็กชายอับดุลยามีน หะยีขาเดร์
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การท่องจำอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 3 หญิง เด็กหญิงวิลาซินี นาซะวี
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การท่องจำอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 3 ชาย นาย อับดุลรอเซด โต๊ะมิง
  • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเล่าเรื่องจากภาพเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 เด็กชายฮีซาม เจ๊ะแต
  • รองชนะเลิศอันดับสอง การขับร้องเพลงอะนาชีดภาษามลายู ช่วงชั้นที่ 4 นายบาเซล อับดุลวาฮับ นายแวฮะซัน ลีหมะ นายฮุสซาม ดือราแม นายบุรฮาน ดอเลาะ และนายอิสมาแอ บินสือนิ
  • รองชนะเลิศอันดับสอง การตอบปัญหาศาสนา (ภาษามลายู) ช่วงชั้นที่ 4 ชาย นายสุดิริมัน เจะปอ และนายซาเหต ดอมิ
  • รองชนะเลิศอันดับสอง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 เด็กชายคอลิด บาสอ

 

 

 

?

?

 

ในส่วนของนิทรรศการ ทางโรงเรียนได้แสดงนิทรรศการประวัติของโรงเรียน กิจกรรมโครงงาน การฝึกทดลองเขียนโปรแกรบังคับหุ่นยนต์ และหมวกกะปิเยาะห์ ซึ่งเป็น OTOP ของหมู่บ้าน
อนึ่ง ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นายอดุลย์ บาซอ และนายศราวุฒิ สุรีหวัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาปรัชญา ในงานมหกรรมวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2549