เนื้อหา

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อีเมล พิมพ์

28 กรกฎาคม 2550
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 อันได้แก่โรงเรียนในอำเภอโคกโพธิ์ ยะรัง แม่ลานและมายอ ไปเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเสริมหลักสูตรที่จะจัดโดยสำนักตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2550 ที่จะถึงนี้ มีกิจกรรมที่มีการแข่งขันคัดเลือกทั้งหมด 10 ประเภท ปรากฏผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
ภาพชุดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สพท.ปน. 2

 

การโต้วาทีเป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
1.
2.
3.
บรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม(ภาษาไทย) ช่วงชั้นที่ 3
1. ธรรมพิทยาคาร
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. รัศมีสถาปนา
บรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม(ภาษาไทย) ช่วงชั้นที่ 4
1. รัศมีสถาปนา
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. ดรุณมุสลิมวิทยา
บรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม(ภาษามลายู) ช่วงชั้นที่ 3
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. ดรุณมุสลิมวิทยา
บรรยายธรรมทางศาสนาอิสลาม(ภาษามลายู) ช่วงชั้นที่ 4
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. ซอลีฮียะห์อัดดีนิยะห์
3. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
เล่าเรื่องจากอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 3
1. มูลนิธิอาซิซสถาน
2. ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
3. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
เล่าเรื่องจากอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 4
1. มูลนิธิอาซิซสถาน
2. รัศมีสถาปนา
3. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 3
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
3. บ้านดอนวิทยา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 4
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
เล่าเรื่องจากภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ช่วงชั้นที่ 4
1. มูลนิธิสันติวิทยา
2. ดรุณมุสลิมวิทยา
3. มูลนิธิอาซิซสถาน
การตอบปัญหาทางด้านศาสนาอิสลาม ช่วงชั้นที่ 3
1. ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
2. ธรรมพิทยาคาร
3. มูลนิธิอาซิซสถาน
การตอบปัญหาทางด้านศาสนาอิสลาม ช่วงชั้นที่ 4
1. มูลนิธิอาซิซสถาน
2. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
3. ซอลีฮียะห์อัดดีนิยะห์
การร้องอะนาชีด ช่วงชั้นที่ 3
1. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
2. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
3. อิสลามศาสน์วิทยา
การร้องอะนาชีด ช่วงชั้นที่ 4
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. บ้านลำหยังวิทยา
ท่องจำอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 3
1. มูลนิธิอาซิซสถาน
2. บ้านดอนวิทยา
3. ปอซันพัฒนา
ท่องจำอัลกุรอาน ช่วงชั้นที่ 4
1. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. พีระยานาวินคลองหินวิทยา
การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
1. ประสานวิทยามูลนิธิ
2. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
3. มูลนิธิอาซิซสถาน
การวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด ช่วงชั้นที่ 3
1. ประสานวิทยามูลนิธิ
2. มูลนิธิอาซิซสถาน
3. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
การวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด ช่วงชั้นที่ 4
1. มูลนิธิสันติวิทยา
2. อัลอิสลามิยะห์วิทยามูลนิธิ
3. อิสลามศาสน์วิทยา