ติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์

22 กันยายน 2559 คณะนิเทศจาก สช.ส่วนกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์(โครงการส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ) ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 อัลบั้มภาพการตรวจเยี่ยมติดตาม

นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 4

สนง.ศาลยุติธรรม นำเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอชายแดนสงขลา เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 4 บินลัดฟ้าหาประสบการณ์ใหม่เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล และสิทธิ หน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย

ที่มา เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบห้องเรียน SMP ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ภาคกลาง ร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการความร่วมมือเพื่อจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 โรง ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

หมวดหมู่รอง