การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

azizlogo การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ประเภทการรับสมัคร 

1. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SMP) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SmartSMP และ SMA)

รับสมัคร : บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 สอบคัดเลือก : 20 กุมภาพันธ์ 2564

hyperlink ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร 

2. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมภาษาอาหรับ-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (AEP) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SmartAEP)

รับสมัคร : บัดนี้ - 17 มีนาคม 2564 สอบคัดเลือก : 20 มีนาคม 2564

hyperlink ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร 

3. ห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร : บัดนี้ - 20 เมษายน 2564  รายงานตัว/สอบเทียบชั้นศาสนา 24-25 เมษายน 2564

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 

ระดับชั้นที่รับสมัคร

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
หรือเทียบเท่า
2.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 1 ชุด
หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป
- กรณีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.4 ที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา ให้นำผลการเรียนศาสนา มาแสดงในวันรับสมัครด้วย (สำเนาเอกสารต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร ในเวลาทำการของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น)

2. รายงานตัวและสอบวัดระดับชั้นศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2564

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- สอบเทียบชั้นศาสนา
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นเรียนศาสนาแยกตามชั้นเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

การย้ายเข้า
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ติดต่อเฉพาะ วันที่ วันที่ 24-25 เมษายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติเพื่อการพิจารณาจากโรงเรียน 

การลงทะเบียนหอพัก
- สำหรับนักเรียนประจำจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าอยู่หอพักของโรงเรียนและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

การลงทะเบียนเรียน
- ลงทะเบียนเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียน ไป - กลับ

กำหนดเปิดภาคเรียน
- กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • โรงเรียนให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางโรงเรียนเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของโรงเรียน ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียน ทางโรงเรียนเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได้
 • ทางโรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรีนห้องเรียนโปรแกรม SMP SmartSMP และ SMA ภาคเรียนละ 1,500 บาท และโปแกรม AEP และ SmartAEP ภาคเรียนละ 500 บาท ทั้งนี้นักเรียนโปรแกรมเหล่านี้จะต้องจัดหาชุดยูนิฟอร์มต่างหากสำหรับสวมใส่ในวันศุกร์

hyperlink ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

 ACTC การรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

ระดับชั้นที่รับสมัคร
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
คุณสมบัติการรับสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
2. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 2 ชุด หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร ในเวลาทำการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น)
2. รายงานตัว วันที่ 24-25 เมษายน 2564 
- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตร
วิชาสามัญตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • วิทยาลัยฯได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • วิทยาลัยฯให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา และค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ภาคเรียนละ 300 บาท
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของวิทยาลัย ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียนของวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได

hyperlink ดาวน์โหลดระเบียบการ/ประกาศและใบสมัคร

 

Admission2564

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอาซิซสัมพันธ์ Pink AZ Cup ครั้งที่ 4

PinkAzcup

29 พฤศจิกายน 2562

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอาซิซสัมพันธ์ Pink AZ Cup 4th ณ ยิมเนเซี่ยม 80 ปี อาซิซสถาน ประธานในพิธีโดย อ.มูหัมหมัดนาสีรูดดีน เล๊ะนุ๊ ผู้จัดการโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน