นักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์

 

ตามที่ คลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในประเทศ ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนใน 3 จชต. ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 2549 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์  ในการเข้าร่วมดังกล่าว ปรากฏว่ามีนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อไปเข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2549 ที่จะถึงนี้ จำนวน 3 คน คือ น.ส. อานิสา อัดดีน นายแวฮาซัน ลีหมะ ชั้น ม. 5 และ น.ส. อิลฮัม ดูมีแด ชั้น ม. 4

ภาพชุดทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์

ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2549

1 กุมภาพันธ์ 2549
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2549 ตลอดจนร่วมพิจารณากับคณะชูรอของโรงเรียน ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน ผลปรากฏคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ดังต่อไปนี้

นิทรรศการนำเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2548

1 กุมภาพันธ์ 2549
นักเรียนทุกระดับชั้นนำเสนอผลงานจากการศึกษาและทำโครงงานประจำปีการศึกษา 2548 ทั้งนี้ตามแนวทางการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ได้กำหนดให้นักเรียนแลือกศึกษาและจัดทำโครงงานกลุ่มตามความสนใจ ปีการศึกษาละ 1 ชิ้นงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการทำงาน และได้บูรณาการความรู้หลาย ๆ สาระเข้าด้วยกัน

ศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง

21 มกราคม 2549
???? ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุมศึกษาร่วมให้การอบรมและแนะแนว เพื่อให้ข้อคิดและเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ O-net และ A-net แก่นักเรียนชั้น ม. 6
??? ทางโรงเรียนและนักเรียนต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าที่สละเวลามาช่วยกันมอบสิ่งดีๆแก่รุ่นน้องๆ ญะซากัลลอฮุคอยรั้น กะซีรอ
คุณอยู่ที่: Home News and Events